2017 Yılı Eylül Ayı Meclis Kararları

2017 Yılı Eylül Ayı Meclis Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-399

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Bekir KARAKUŞ

Mehmet KARAMAN

Mehmet ÇINAR

Salih URFALI

Kadircan ESEN

Ali PALANCI

Aliseydi ÜNLÜ

Mehmet ŞİRECİ

Seydi ERKUŞ

Memet ÖZEN

Şahin ÖZER

Hüseyin SELÇUK

Osman COŞKUN

Abdulkadir EYİDEMİR

Dursun Cumali SUCU

Suna ŞEKEROĞLU

Meltem KAVUK

Sadin ŞAHİN

Ramazan YAKICI

Hikmet TUTLU

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Cercis TAŞDEMİR

Ramazan MADEN

Nurettin DURMAZ

Zühal DİŞER

Günnur TABEL

Orhan TANATAŞ       

 

 

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

 

 

 

 

İştirakiyle çoğunlukla toplandı.

         
 

           

 

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar: Ramazan ACAR

 

 

                       

            Mazeretli Olanlar: Nurettin KARAASLAN, Ramazan ÇETİN, Murat KARAPINAR, Şükran GÖNÜLTAŞ, Ahmet KELEŞ, Fadıl ÇİÇEK

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-400

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

 

Gündeme İlaveler

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

  Gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

 

            Ödenek aktarılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi 22’ nci madde olarak     Oybirliğiyle gündeme alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

        Meclis Başkan                                                     Kâtip                                         Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-401

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 01 Ağustos 2017 tarihli meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-402

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Çilesiz Mahallesi 5410 Ada 17 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

  Gündemin 2’nci maddesi; Çilesiz Mahallesi 5410 ada 17 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 02/08/2017 tarih ve 528 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

   

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Çilesiz Mahallesi 5410 ada 17 parsel numaralı taşınmazın malikleri ilgi dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak mevcut imar planında ‘Konut Alanında’ bulunan E=1.50, TAKS=0.25 ve Yençok= Serbest yapı hakkına sahip olan taşınmazın güneyinde yer alan tescilli yapı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2016 tarih ve 3053 sayılı kararıyla koruma alanı olarak belirlenmiştir. Bu koruma alanı bahse konu parselin güney kısmını da kapsadığı için yapı yüksekliği ve yapılaşma şeklini kısıtladığından bahisle; bu sorunu giderecek plan notu eklenmesi yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Konu ile ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup 01.08.2017 tarih ve 1381 sayılı gelen yazı ve ekindeki karara istinaden değiştirilen ‘Koruma Alan Sınırı’ doğrultusunda talep edilen plan değişikliğinin gerekli olmadığı kanaatine varılmış olup plan değişikliği talebinin gündemden çıkarılmasının kabulüne (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldığı oylamada) oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-403

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yakınca Mahallesi 515 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; Yakınca Mahallesi 515 ada 1 nolu parselde İmar Planı tadilatı talebine dair 03/08/2017 tarih ve 529 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yakınca Mahallesi 515 ada 1 parsel malikinin sahibi ilgi dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep edilmektedir. Parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2015 tarih 64 sayılı kararı ile “Eğitim Tesis Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Gelişme Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Eğitim Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

  Dosyasında ve yerinde yapılan değerlendirmede, söz konusu tadilat talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin de üst ölçek plana uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca hazırlanan imar planı değişikliği ile ''Eğitim Tesis Alanı” fonksiyonuna dönüşen parselin yapılaşma koşulunun E=1.00 Yençok=Serbest olarak kabul edilmesini ve bu şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP-6512,6) oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-404

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5605 Ada 14 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 4’ncü maddesi; Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parselde İmar Planı Tadilatı talebine dair 03/08/2017 tarih ve 530 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

     Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5605 ada 14 parselin malikleri ilgi dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir. Parselin  bir kısmına bölgede belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2017 tarih ve 132 sayılı kararı ile parselin güneydoğusunda 1100 metrekarelik alana  E= 1.00 yapılaşma koşulu ile Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmişti.

     Parsel için Belediye Hizmet Alanından sonra kalan ‘Konut Alanı’ olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2017 tarih 243 sayılı kararı ile “Ticaret-Konut Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun ''Ticaret-Konut Alanı'' olarak değiştirilmesini talep etmişlerdir. Konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

     Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-405

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 5188 Ada 1,2,3 Parseller ve 5189 Ada 1,2 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 5’nci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 1,2,3 parseller ve 5189 ada 1,2 nolu parsellerde imar planı tadilatı talebine dair 04/08/2017 tarih ve 531 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe ve Topsöğüt mahalleleri arasında ki ulaşımın sağlanması amacıyla köprülü üst geçit kavşağı planlanmıştır. Mevcut imar planında Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 1, 2, 3 parseller ve 5189 ada 1, 2 parsellerle ilgili olarak Söz konusu parsellerin cephe aldığı yolların kavşak bağlantılı tırmanma şeritleri sebebiyle yol kotunun altında kaldığından dolayı mağduriyetlerin oluştuğu bu nedenle 5188 ada 1, 2, 3 parseller ve 5189 ada 1, 2 parsellerde oluşan mağduriyetin giderilmesi yönünde Malatya Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-406

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 6’ncı maddesi; Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 04/08/2017 tarih ve 532 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 parsel numaralı taşınmazın maliği ilgi dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 5 kat (A-5) yapılaşma şartlarına sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Yençok=16.50 metre olarak değiştirilmesi ve bina kütlesinin işlenmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmişlerdir. Konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

           

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-407

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 7’nci maddesi; Tecde Mahallesi 5600 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 07/08/2017 tarih ve 533 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

            Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tecde Mahallesi 5600 ada 5 parsel numaralı taşınmazın maliği ilgi dilekçe ile Belediyemize başvuruda bulunarak yürürlükteki imar planında Emsal= 1.00 Yençok= 9.50 metre yapılaşma şartlarına sahip ve doğu yönünden 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 15 metre ve güney yönünde 10 metre çekme mesafelerine sahip taşınmaz ile ilgili olarak yapı nizamının Emsal=  1.00 Bl(Blok Nizam)= 3 kat, çekme mesafelerinin de doğu yönünde 15 metre, batı yönünde 5 metre, kuzey yönünde 5 metre ve güney yönünde 5 metre de olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-408

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 8’nci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 1 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 08/08/2017 tarih ve 534 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı belediyemize başvuruda bulunarak Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 1 parsel ile ilgili olarak fonksiyon değişikliği talep etmiştir.

            Söz konusu parsel ile ilgili olarak “Meslek Lisesi Alanı” olan fonksiyonu; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih 215 sayılı kararı ile “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Meslek Lisesi Alanı” fonksiyonuna sahip olan söz konusu parselin yapılan değişiklik ile Nazım İmar Planında olduğu gibi fonksiyonunun “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

             Söz konusu tadilat talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin de üst ölçek plana uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca hazırlanan imar planı değişikliği ile “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonuna dönüşen parselin yapılaşma koşulunun E=1.00 olarak kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 2372,17) oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-409

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Kozluk Mahallesi 136 ada 126, 127 ve 128 Nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 9’ncu maddesi; Kozluk Mahallesi 136 ada 126, 127 ve 128 Nolu Parsellerde imar planı tadilatı talebine dair 09/08/2017 tarih ve 535 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Kozluk Mahallesi 136 ada 126, 127 ve 128 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgili olarak; 136 ada 126 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Resmi Kurum Alanı, 136 ada 127 ve 128 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması ve yapı nizamlarının Emsal= 0.50 Yençok= 9.50 olarak belirlenmesi için ilgi dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 10.05.2017 tarih ve 273 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

  Söz konusu tadilat talebinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gerektiren bir işlem olduğu; ilgilisince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olduğu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının da üst ölçek plana uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca hazırlanan imar planı ile 136 ada 126 parsel numaralı taşınmaz Resmi Kurum Alanı fonksiyonuna, 136 ada 127 ve 128 parsel numaralı taşınmazlar ise Sosyal Tesis Alanı fonksiyonuna dönüşmüş ve yapı nizamları Emsal= 0.50 Yençok= 9.50 olarak kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 23874) (Günnur TABEL, Orhan TANATAŞ, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldığı oylamada) oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-410

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 10’ncu maddesi; Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 10/08/2017 tarih ve 536 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Tapunun Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulması düşünülen Özel Eğitim Alanı için ilgi dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunulmuş, taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Malatya Büyükşehir Belediyesin 08.02.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmişti.

            Talep hakkında detaylı çalışma gerektiğinden ertelenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-411

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü:

 

Bostanbaşı Mahallesi 236 ada 1 Nolu Parselde İmar Planı Tadilatı

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 11’nci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 236 ada 1 Nolu Parselde imar planı tadilatı talebine dair 11/08/2017 tarih ve 537 sayılı İmar Komisyon Raporu okunarak gereği görüşüldü.

  Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Bostanbaşı Mahallesi 236 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili olarak FEDAŞ ilgi dilekçe ile belediyemize başvuruda bulunarak; söz konusu parselin güneydoğu köşesinin Trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilatının Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmişti.

Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgede trafo alanı ayrılmasının elzem olduğu, teknik altyapı alanı (trafo) yeri düzenlenmesini öneren imar planı değişikliği ile Trafo yeri olarak belirlenen alanın etrafında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla” kabulüne (İşlem için mevzuat gereği alınan PİN: UİP- 25542,1) (Orhan TANATAŞ’ın çekimser kaldığı oylamada) oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 

 

     Hacı Uğur POLAT                                          Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

       Meclis Başkanı                                              Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

05/09/2017

Sayısı:

20582433-301.05-412

Birleşim:

10

Oturum:

1

 

 

Özü: