2017 Yılı Ekim Ayı 2.Oturum Kararları

2017 Yılı Ekim Ayı 2.Oturum Kararları

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

19/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-480

Birleşim:

12

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Yoklama

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında;

 

 

Mehmet GÜNER

Mehmet ÇINAR

Mehmet KARAMAN

Ramazan ÇETİN

Salih URFALI

Kadircan ESEN

Ali PALANCI

Ramazan YAKICI

Ümüt DAĞILMIŞGÜL

Nurettin KARAASLAN

Şahin ÖZER

Murat KARAPINAR

Mehmet ŞİRECİ

Seydi ERKUŞ

Memet ÖZEN

Cercis TAŞDEMİR

Suna ŞEKEROĞLU

Osman COŞKUN

Abdulkadir EYİDEMİR

Ramazan MADEN

Şükran GÖNÜLTAŞ

Nurettin DURMAZ

 

 

Günnur TABEL

Fadıl ÇİÇEK

İsmail AYDIN

M. Önder ÖZTÜRKOĞLU

İştirakiyle çoğunlukla Olağanüstü toplandı.

 

           

 

 

 

 

 

            Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin SELÇUK, Hikmet TUTLU

 

 

                       

            Mazeretli Olanlar: Dursun Cumali SUCU, Ramazan ACAR, Bekir KARAKUŞ, Aliseydi ÜNLÜ, Zühal DİŞER, Sadin ŞAHİN, Meltem KAVUK, Ahmet KELEŞ, Orhan TANATAŞ,      

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

19/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-481

Birleşim:

12

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

Karar Özeti Kabulü

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 03 Ekim 2017 tarihli Olağan meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

19/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-482

Birleşim:

12

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

2017 Mali Yılı Performans Programı

 

 

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan V. Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 2’nci maddesi; 2018 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 16/10/2017 tarih, 47623866-622.03-98 sayılı yazısı ve eki 2018 Yılı Performans Programı müzakere edilerek gereği görüşüldü:

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) bendi ve 41.maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programının müzakeresi sonucunda; söz konusu Performans Programının kabulüne (Günnur TABEL, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’ nun çekimser kaldıkları oylamada ) katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

19/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-483

Birleşim:

12

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

2018 Mali Yılı Bütçesi

 

  Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

            Gündemin 3’ncü maddesi; 2018 Mali Yılı Belediye Bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun 17/10/2017 tarihli raporu okunup Bütçe Tasarısı, müzakere edilerek, gereği görüşüldü:

            Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen ve aşağıda (fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde) açıklanan 180.000.000,00 TL gelir ve bu gelire denk 180.000.000,00 TL gideri havi 2018 Mali Yılı Belediye Bütçesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ncu maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Meclisinde madde madde görüşülerek kabulüne [Günnur TABEL, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldıkları oylamada] katılanların oyçokluğuyla Kabul edildi.

 

GELİR BÜTÇESİ             : ( Ekonomik sınıflandırma )

01

Vergi Gelirleri

51.417.983,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4.339.000,00

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

26.652.000,00

05

Diğer Gelirler

89.060.017,00

06

Sermaye Gelirleri

8.531.000,00

08

Alacaklardan Tahsilât

50.000,00

09

Red ve İadeler

-50.000,00  

TOPLAM

180.000.000,00

 

GİDER BÜTÇESİ   (Fonksiyonel Sınıflandırma)     :

01

Genel Kamu Hizmetleri

76.148.000,00

02

Savunma Hizmetleri

0

03

Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri

350.000,00

04

Ekonomik İşler Ve Hizmetler                                     

320.000,00

05

Çevre Koruma Hizmetleri

32.540.000,00

06

İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri

47.000.000,00

08

Dinlenme,Kültür Ve Din Hizmetleri

18.312.000,00

10

Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hiz.              

5.330.000,00

TOPLAM

180.000.000,00 

 

GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırma):                                                                                                                     % Oranı                                                                              

01

Personel Giderleri

16.330.778,00

9,07

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2.580.252,00

1,43

03

Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

89.214.493,00

49,56

04

Faiz Giderleri

2.300.000,00

1,27

05

Cari Transferler

7.393.402,00

4,11

06

Sermaye Giderleri

48.446.545,00

25,99

07

Sermaye Transferleri

1.347.500,00

1,69

09

Yedek Ödenekler

12.387.030,00

6,88

TOPLAM

180.000.000,00

100,00

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

19/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-484

Birleşim:

12

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

2018 Mali Yılı Bütçesi Bütçe Kararnamesi

 

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

Gündemin 4’ncü maddesi; 2018 Mali Yılı Belediye Bütçesi, Bütçe Kararnamesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun 17/10/2017 tarihli raporu okunup, Bütçe Kararnamesi müzakere edilerek, gereği görüşüldü:

 

Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen 18 madde olarak tanzim edilen Bütçe Kararnamesi; 2018 Mali yılı Ücret Tarifesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ncu maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Meclisinde madde madde görüşülerek kabulüne (Günnur TABEL, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldıkları oylamada katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1 - Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (180.000.000,00.-TL.)  liralık ödenek verilmiştir.

Madde 2 - Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi (180.000.000,00.-TL.) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 - 2018 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4 - Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir.

Madde 7 - Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1)         Bütçe Kararnamesi

2)         Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

3)         Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)

4)         Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

5)         Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

6)         Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7)         Fonk. ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

8)         Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

9)         Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)

10)       Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

11)       Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

12)       İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cet (Örnek-23)

13)       İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2)  (Örnek-24)

14)       237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

15)       Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

16)       Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17)       Finansman Programı (Örnek-28)

 

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Belediye Vergilerine,  resimlerine,  harçlarına ait tahsilât 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen zamanlarda yapılır. 

Emlak Vergisi, 1319 Sayılı kanun ile Çevre Temizlik vergisi,  3914 sayılı kanununda belirtilen zamanlarda;

İlan - reklâm vergileri, 2 eşit taksitte Nisan ve Ekim aylarının son gününe kadar alınır.

Sürelerinde tahsil edilemeyen gelirler için, 6183 sayılı Kamu Alacakları Tahsiline ait kanun hükümleri uygulanır.

Madde 10– Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için gerekli izin alınması koşuluyla dairenin gerek görmesi ve Belediye Başkanı'nın izin vermesiyle Milli Bankalar aracılığıyla akreditif açtırabilir.

Madde 11– Stratejik performans planı çerçevesinde beldenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen her tür iş ile beraber, Toplu Konut Ortaklığı İdaresi Başkanlığından, diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarından ve İller Bankası ile ülkemizde faaliyet gösteren diğer bankalardan, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki yabancı finans kuruluşları ile yabancı bankalardan kredi şeklinde borç para almaya ve işlemlerini takip etmeye, sözleşme ve kredi şartlarını kabul ve imzaya, borç para miktarını tayin etmeye, ayrıca iş makinelerini satın almak için İller Bankası ile anlaşma yapmaya, sözleşmeleri imzalamaya, kefalet ve teminat mektubu almaya ve yine ayrıca leasing usulü ile yurt içinde ve yurt dışındaki firmalardan iş makineleri satın almaya, Belediye adına yapılacak sözleşmeyi imzalamaya Belediye Başkanı veya vekil edeceği şahıs yetkilidir.

Madde 12– Bakanlar Kurulunun 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilerek 05.05.2006 tarih 26159 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karar”  ile İçişleri Bakanlığı ve Belediye Encümeninin vermiş olduğu kararlar değişinceye kadar bu ödemeler 2018 yılı içinde geçerlidir

Madde 13– Belediye Memur ve işçilerine Mevzuat ve Toplu İş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 14– Yeşilyurt Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan Toplu Konut Alanları ve benzeri yerler ile imar planında konut,  Ticaret ve sanayi maksadıyla kullanılan her türlü işyerleri, Sosyal ve Dini Tesisler ile Kamu Kuruluşları alanı olarak ayrılan Belediye mülkiyetindeki ada ve parselleri tahsis etmeye,  şuyulandırma neticesinde Belediye ile hisseli olan parsellerde Belediye hissesini satmaya, devretmeye ve ipotek ettirmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 15– Belediye başkanı ve bakmakla yükümlü olduğu fertleri için,  Sağlık primi ödemeleri ile diğer ödemeler devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat çerçevesinde bütçenin ilgili tertibinden ödenir.

Madde 16– Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık arz eden Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi memur personele, 15 Ocak 2018 – 14 Ocak 2019 tarihleri arasında 2018 Bütçe Kanununun K cetveli III bendinde belirtilen miktarda fazla çalışma ücreti maktuen ödenir.

Ancak bu ücret fiilen çalıştığı günler için ödenir. Yıllık izin ve hastalık izinlerinde bu ücret ödenmez.

Madde 17– Bu kararnamenin 16. Maddesi hükmü 15 Ocak 2018 tarihinden diğer hükümleri 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18– Bu Kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MECLİSİ

 

 

 

 

 

 

KARAR

Tarihi:

19/10/2017

Sayısı:

20582433-301.05-485

Birleşim:

12

Oturum:

2

 

 

Özü:

 

2018 Mali Yılı Ücret Tarifesi

 

 

Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında çoğunlukla toplandı.

 

 

Gündemin 5’nci maddesi; 2018 Mali Yılı Belediye Bütçesi, Ücret Tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun 17/10/2017 tarihli raporu okunup, Ücret tarifesi müzakere edilerek, gereği görüşüldü:

 

Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen; 2018 Mali yılı Ücret Tarifesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ncu maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Meclisinde madde madde görüşülerek kabulüne (Günnur TABEL, Fadıl ÇİÇEK, İsmail AYDIN ve M. Önder ÖZTÜRKOĞLU’nun çekimser kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

     Ramazan YAKICI                              Abdulkadir EYİDEMİR                              Kadircan ESEN

      Meclis Başkan V.                                           Kâtip                                              Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             YEŞİLYURT BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

 

BİRİNCİ KISIM

BELEDİYE VERGİLERİ

2.BÖLÜM

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

Madde 12 - Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

 

Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

 

Madde 16 - İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Belediye meclisi vergi tarifesinin ilgili bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

 

3.BÖLÜM

EĞLENCE VERGİSİ

Madde 17 – Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.

Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Madde 20 –3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için bu Kanunun 96. Maddesine göre tespit edilen miktardır.

 

5.BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VERGİLER

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Mükerrer Madde 44 – (Değişik:25/12/2003 - 5035/41 md.)Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.

Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ÜCRETLERİ (DEĞERLENDİRME ŞEKLİ VE UYGULAMA DEĞERLERİ)

 

Çevre Temizlik Ücretleri, her yıl yayınlanan, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen değerler dikkate alınarak, aşağıda belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilerek tahakkuk ettirilecektir.

 

1-)Alış Veriş Merkezleri İşyeri  Ücretlendirmesi;

İŞYERİ M2’ LERİ

     ALINACAK

 GRUP - DERECE

STAND - KİOKSLAR

6. GRUP/ 1. DERECE

0-49

3. GRUP/ 4. DERECE

50-100

3. GRUP/ 3. DERECE

101-200

3. GRUP/ 2. DERECE

201-500

3. GRUP/ 1. DERECE

501-ÜZERİ

1. GRUP /1. DERECE

 

 

 

 

 

 

2-)Özellik Arzeden İşyerleri Ücretlendirmesi;

İŞYERİ ÖZELLİĞİ

    UYGULAMA DEĞERİ

BENZİNLİKLER

2. GRUP/ 3. DERECE

HAL ESNAFI

3. GRUP/ 3. DERECE

MARKETLER (MAHALLE MARKETLERİ-100 m2-250 m2)

4. GRUP/ 3. DERECE

MARKETLER (MAHALLE MARKETLERİ-251 m2-500 m2)

3. GRUP/ 3. DERECE

MARKETLER ( BÜYÜK  MARKETLER-(501 m2-750 m2)

2. GRUP/ 3. DERECE

MARKETLER ( BÜYÜK  MARKETLER-(751 m2-Üzeri m2)

1. GRUP/ 3. DERECE

MAHRUKATÇILAR

 KULLANIM ALANI GRUP DERECESİ

+ DEPO ALANI GRUP VE DERECESİ

ORGANİZE SAN. İŞYERLERİ

PERS. SAYISI + KULLANIM ALANI GRUP VE DERECESİ

 +DEPO ALANI GRUP VE DERECESİ

MESİRE ALANLARI VE ÇAY BAHÇELERİ

TOPLAM KULLANIM ALANI GRUP VE DERECESİ (YILIN 6 AYI KAPALI KALANLAR AYNI GRUBUN 2 DERECE ALTINDAN DEĞERLENDİRİLİR)

HURDACILAR

6. GRUP/ 1. DERECE

BANKALAR

4. GRUP/ 1. DERECE

HAZIR BETON FİRMALARI

2. GRUP/ 3. DERECE

OTELLER

YATAK SAYISI + PERSONEL SAYISI GRUP VE DERECESİ

+DİĞER ORGANİZASYON VERİLERİ GRUP VE DERECESİ AYRI AYRI HESAPLANIR

 

 

3-)1 ve 2. Maddelere Girmeyen  İş Yerleri Ücretlendirmesi;

GRUBU

İŞYERİ m² ‘Sİ

1.GRUP

1201- ÜZERİ 

2.GRUP

801-1200

3.GRUP

451-800

4.GRUP

151-450

5.GRUP

51-150

6.GRUP

11-50

7.GRUP

0-10

 

Normal İşyerlerine ait ücretlendirilmeler kendi bölge derecesine göre yapılacaktır.

4-)Çevre Temizlik Vergisi uygulamasında  en düşük ücret olarak, bütün bölgeler için 1. Derece Bölge  7. Grup değeri dikkate alınacaktır.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK BÖLGELER

  1. BÖLGE (Sadece Çevre Temizlik Vergisi İçin) 

 

Abdulgaffar (Hacı Bektaş Veli, Hasan Bey, İsmet Paşa,) Aşağıbağlar (Coşkun, Gönültaş, Hasanbey, İsmet paşa), Bentbaşı (Sanayi ), Bostanbaşı (Akkent, Barguzu, Çiftlik, Fatih, T. Özal, Yeşilyurt  Cad.), Cemal Gürsel (Gönültaş, İsmetpaşa Cad., Pirim), Cevatpaşa (T. Özal Blv., Şehit İ. Alpay), Çavuşoğlu, Çilesiz (F.Kayahan, Abdurrahman Gazi, Gülseren, Mazi, Kamelya, Mıhlıdut, Söğütlü, Ziraat), Çukurdere (Divan Efendi, İnönü, Koyunoğlu, Zapçıoğlu), İlyas (Turgut Temelli, Sanayi, Yeniyol), İnönü, Karakavak (Barguzu, F.Kayahan, T. Özal, Yüzakı), Kiltepe (Sanayi Bölgesi), Koyunoğlu (Divan Efendi, Evliya, İnönü) Özalper (Alparslan Türkeş, Beyoğlu, Gülümser, Hayran, İnönü, İstasyon, Siraç, Tevfik Temelli, T. Özal, Yeliz, Yeni Bahar, Yüzük), Saltköprü, Samanlı (F. Kayahan), Şeyhbayram (Hacı Bektaş Veli, İsmet Paşa), Tecde ( Elibol, Gülay, İsmet Paşa,Yüzakı), Turgut Özal (T.Özal, Fahri kayahan, Gülümser, Mihenk, Osmanlı), Yakınca (T.Özal, Adıyaman), Zaviye (Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Hasanbey, İsmet Paşa, Tevfik Temelli).

2. BÖLGE (Sadece Çevre Temizlik Vergisi İçin) 

            Abdulgaffar (Diğer), Aşağıbağlar (Diğer),  Cemal Gürsel (Diğer), Çukurdere (Diğer), İlyas (Diğer), Koyunoğlu (Diğer), Organize Sanayi Bölgeleri, Özalper (Diğer), Şeyhbayram (Diğer), Turgut Özal (Diğer), Zaviye (Diğer).

      3.BÖLGE (Sadece Çevre Temizlik Vergisi İçin) 

      Atatürk, Bahçebaşı, Bentbaşı (Diğer), Bostanbaşı (Diğer), Cevatpaşa (Diğer) Cumhuriyet, Çarmuzu, Çilesiz (Diğer), Gazi, Gedik (Malatya Cad.), Gündüzbey, Hoca Ahmet Yesevi, Karakavak (Diğer), Kaynarca, Kiltepe (Diğer), Koşu, Merkez Fatih, Melekbaba, MullakasımSamanlı (Diğer), Seyran, Su, Tecde (Diğer), Yakınca(Diğer), Yavuz Selim, Yeşilkaynak.

     4.BÖLGE (Sadece Çevre Temizlik Vergisi İçin) 

     Dilek, Gedik, Hamidiye, Hıroğlu, Topsöğüt, Şahnahan, Yeni, Yaka.

     5. BÖLGE  (Sadece Çevre Temizlik Vergisi İçin)

     Aşağıköy, Atalar, Bindal, Cumhuriyet-Yeşilyurt, Çayırköy, Duranlar, Duruldu, Fatih, Göktarla, Görgü, Gözene, Işıklı, İkizce, Kadiruşağı,  Karahan, Kendirli, Kırkpınar, Kırlangıç, Kozluk, Kuşdoğan, Kuyulu, Mahmutlu,  Oluklu,Ortaköy,Öncü, Özal, Salkonak, Samanköy, Seyituşağı, Suluköy, Sütlüce, Tepeköy, Tohma, Topraktepe, Üçgöze, Yalınkaya.

 

Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini Belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

 

 

İKİNCİ KISIM

BELEDİYE HARÇLARI

4.BÖLÜM

İŞGAL HARCI

Madde 52 - Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

 

Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

 

 

5.BÖLÜM

TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

Madde 58 – Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.

Madde 60 – Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı,  işin mahiyetine göre yılda 20 TL’den az; 800 TL’den çok olmamak üzere  bu Kanunun 96. Maddesine göre tespit edilir.

Madde 61 -  Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.

Madde 62 -  Adi ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan her biri harcın ödenmesinden müteselsilin sorumludur.

Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

6.BÖLÜM

TELLALLIK  HARCI

Madde 67 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.

Madde 68 – Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler. Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.

Madde 69 – Tellallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.

Madde 70 – Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. (5281 Sayılı Kanunun 22’inci maddesiyle değiştirilen ibare Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004) 100 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir.

7.BÖLÜM

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

Madde 76 – Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ve ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine g&oum