Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ambalaj Atığı Toplama Ve Ayırma Tesisi'nden Ayrıştırma Sonucu Çıkan Preslenmiş Ve Balyalı Atık Geri Dönüşüm Malzemelerinin Satışı İşi İhale ilanı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ'NDEN AYRIŞTIRMA SONUCU ÇIKAN PRESLENMİŞ VE BALYALI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİN SATIŞI İŞİ

İHALE İLANI

 1. İHALE KONUSU

           Belediyemiz Ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinden ayrıştırma sonucu çıkan preslenmiş ve balyalı kağıt karton atık geri dönüşüm malzemelerinin Encümenin 23.03.2021tarih ve 204 Sayılı kararı gereğince aşağıdaki çizelgede belirtilen ambalaj atıklarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.

Sıra No.

Mal/İş Kaleminin Adı-Açıklaması

Malzeme Miktarı (KG)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

Şartname Ücreti TL

İhale Tarih ve Saati

1

BALYALI KAĞIT - KARTON AMBALAJ ATIKLARI

 

210.000

210.000

6.489,00 TL

250,00 TL

27.04.2021

10:00

2

(PE) Beyaz Naylon

26.000

61.620

2.249,00 TL

 

250,00 TL

27.04.2021

10:15

(PE) Siyah Kasa

2.000

3.340

(PE) Balyasız Dökme Kaba Plastik

5.000

10.000

   

 

       
 

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

İhale, Yeşilyurt Belediyesi Encümen Salonunda 27.04.2021 Salı günü Saat:10:00’da ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır, (her kısım için ayrı teklif zarfı verilecektir.)

3-İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

a-İhale muhammen satış bedeli ve Geçici teminat miktarı yukarıdaki tabloda hesaplanmıştır. İhaleye girebilmek için satılacak her bir kısmın Muhammen bedeli üzerinden 2886 sayılı  Kanun gereğince en az % 3 oranında geçici teminat ayrı ayrı makbuzlar (her bir kısım için geçici teminat bedeli ayrı makbuzlarda gösterilecektir.) şeklinde alınacaktır.

b- Geçici teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak ihale birimine getirilmesi;

 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna dair belge, tüzel kişi olması halinde ise, T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğin sicile kayıt belgesi,
 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (c) ve (d) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
 6. Şartnamenin ıslak imzalı sureti.
 7. İhaleye katılmak için isteklinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Ambalaj atıkları geri dönüşüm   faaliyetlerinde (geçici faaliyet belgesi, ambalaj atıkları geri dönüşüm (GDT)) Çevre İzin ve Lisansı (kağıt karton atıkları için kağıt geri dönüşüm çevre izin lisansı ve geçici faaliyet belgesini gösterilen sektöre ilişkin yetki belgeleri
 8. İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların yukarıda istenen evrakların eksiksiz tamamlayıp ihale saatinden önce ihale birimine teslim etmeleri şarttır,
 9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, hazırlayacakları ihale dosyalarını dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak 27.04.2021 Salı günü Saat:09:59’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyonuna verilmek üzere Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.)
 10. İhale şartnamesini aldığına dair makbuz,

 

5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı DİK' nın 6. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, ihale bozularak geçici teminatı gelir yazılır. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununa ve DÎK'na göre kovuşturma açılır.

Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine İhale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, irat (Gelir ) kayıt edilir. Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

6-VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

3065 Sayılı K.D.V Kanununun 17/4 –G bendi gereği KDV’den muaftır. Malzemenin satışı ile ilgili yapılacak olan her türlü masraf, vergiler ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

7-ÖDEME ŞEKLİ

Yüklenici sözleşmeye davet gönderildiği tarihi izleyen 15 (Onbeş) gün içerisinde ihale bedelini ve diğer giderleri peşin ödediği tarihten itibaren satın aldığı malzemeyi 15 (onbeş) gün içerisinde teslim alacaktır. Aksi takdirde 2886 sayılı DİK'nın 59. maddesi uygulanır.

8-DİĞER HUSUSLAR

a-Belediye, malzemenin satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece Encümen kararı, tahsilat makbuzu  verecektir.

b-İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

c-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

d-İstekliler mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale birimi servisinden görebilir. Şartnameyi 250.00 TL (İKİYÜZELLİ TÜRKLİRASI) karşılığında ihale biriminden temin edebileceklerdir.

Yayınlanma Tarihi: 1 Nisan 2021, Perşembe