Mülkiyeti Belediyemize Ait Yeşiltepe Mahallesi Şehit Mehmet Emin Çakır Parkında Bulunan Büfe Ve Eklentilerinin 3 Yıllığına Kiralanması İşi

T.C

MALATYA

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YEŞİLTEPE MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET EMİN ÇAKIR PARKINDA BULUNAN BÜFE VE EKLENTİLERİNİN 3 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ

İLAN METNİ

       Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe (Fatih) Mahallesi Şehit Mehmet Emin Çakır Parkı'nın alanı içerisindeki büfe ve eklentileri Encümeninin 18.03.2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

Kiraya Verilecek Yerler

1.Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Tutarı

Doküman Bedeli

İhale Tarih ve Saati

Şehit Mehmet Emin Çakır Parkı'nın alanı içerisindeki büfe ve eklentileri

15.000,00 TL

450,00 TL

250,00 TL

13.04.2021

12:00

 1. Şartname ve ekleri  İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
 2. İhale 13.04.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 12:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
 3.  Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
 4. İhale ile kiralaması yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 

İsteklilerde aranan şartlar:

 1. İkametgâh ilmühaberi,
 2. Nüfusa kayıtlı tebligata esas adres ( Nüfus Kayıt Örneği),
 3.    Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan,   ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  
 4. Ortak girişim olması halinde,  ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin  (a)  ve  (b)  deki esaslara göre temin edecekleri belge,
 5.    İmza sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1.    İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,
 2.    İhale şartnamesini aldığına dair makbuz,
 3. İhaleye katılım sağlayacak isteklilerin en az %50 kamu ortaklığı olması gerekmektedir.
 4.     Teminat makbuzları ve belgeler 13.04.2021 tarihinde saat 11:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

 

 1. İhale üzerinde kalan hakiki/hükmü şahıs kira bedelini peşin olarak Belediye hesaplarına yatıracaktır. Kira vadesi ihale onay tarihini takip eden 30 gündür. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümlerine göre Gecikme Zammı alınır. 2 (iki) kira bedelinin üst üste süresi içerisinde yatırılmaması durumunda sözleşme Encümen kararı ile fesh edilir.
 2. Teminat makbuzları ve belgeler 13.04.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2021, Çarşamba