Mülkiyeti Belediyemize Ait Özsan Sanayi Sitesi İçerisindeki Büfelerin 3 Yıllığına Kiralanması İşi İlan metni

T.C

MALATYA

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT ÖZSAN SANAYİ SİTESİ İÇERİSİNDEKİ BÜFELERİN 3 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ

İLAN METNİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Özsan Sanayi Sitesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parklar içerisinde bulunan büfeler ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yakınca Mahallesi 4080 parsel (Özsan Sanayi Sitesi) içerisinde bulunan büfe Belediye Encümeninin 02.03.2021 tarih ve 136 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3.yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK YERLER

1.YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI

DOKÜMAN BEDELİ

İHALE TARİH VE SAATİ

Özsan Sanayi Sitesi 1 Nolu Park Büfe

5.000,00 TL

150,00 TL

250,00 TL

22.04.2021

10:00

Özsan Sanayi Sitesi 2 Nolu Park Büfe

5.000,00 TL

150,00 TL

250,00 TL

22.04.2021

10:10

Özsan Sanayi Sitesi 3 Nolu Park Büfe

5.000,00 TL

150,00 TL

250,00 TL

22.04.2021

10:20

Özsan Sanayi Sitesi 4 Nolu Park Büfe

7.500,00 TL

225,00 TL

250,00 TL

22.04.2021

10:30

Özsan Sanayi Sitesi 5 Nolu Park Büfe

7.500,00 TL

225,00 TL

250,00 TL

22.04.2021

10:40

Özsan Sanayi Sitesi 6 Nolu Park Büfe

5.000,00 TL

150,00 TL

250,00 TL

22.04.2021

10:50

Özsan Sanayi Sitesi 7 Nolu Park Büfe

15.000,00 TL

450,00 TL

250,00 TL

22.04.2021

11:00

Özsan Sanayi Sitesi 4080 Parselde Bulunan Büfe

7.500,00 TL

225,00 TL

250,00 TL

22.04.2021

11:10

 1. Şartname ve ekleri  İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
 2. İhale 22.04.2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
 3.  Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
 4. İhale ile kiralanması yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 

İsteklilerde aranan şartlar:

 1. İkametgâh ilmühaberi,

 

 1. Nüfusa kayıtlı tebligata esas adres ( Nüfus Kayıt Örneği),

 

 1.      Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan,   ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  

 

 1. Ortak girişim olması halinde,  ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin  (a)  ve  (b)  deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 

 1.      İmza sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 

 1.      İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,

 

 1.     İhale şartnamesini aldığına dair makbuz,

 

 1. )    Teminat makbuzları ve belgeler 22.04.2021 tarihinde saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

 

 1. Kiralanacak her bir yer için ayrı ayrı ihale dosyası oluşturulacaktır.

 

 1. İhale üzerinde kalan hakiki/hükmü şahıs kira bedelini peşin olarak Belediye hesaplarına yatıracaktır. Kira vadesi ihale onay tarihini takip eden 30 gündür. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümlerine göre Gecikme Zammı alınır. 2 (iki) kira bedelinin üst üste süresi içerisinde yatırılmaması durumunda sözleşme Encümen kararı ile fesh edilir.
 2. Teminat makbuzları ve belgeler 22.04.2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2021, Pazartesi