Mülkiyeti Belediyemiz Ait 9 Adet Aracın Satışı İşi İhale İlanı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZ AİT 9 ADET

ARACIN SATIŞI İŞİ

 İHALE İLANI

1-İHALENİN KONUSU

       Mülkiyeti Belediyemize ait 44 PD 658,44 LV 534,44 EL 580,44 EV 706,10 YB 013,44 EA 307,44 DE 713, 10 YB 003,10 YB 005 plakalı araçlar encümenin 16.03.2021 tarih ve 188 Sayılı kararı gereğince aşağıdaki çizelgede belirtilen ve mülkiyeti belediyemize ait 9 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile araçların satışı yapılacaktır.

İhale konusu araçların özellikleri:

Sıra  No:

Plaka No 

Model Yılı

Marka/Tipi 

Muhammen Bedel (TL)                                   (KDV Hariç) 

Geçici Teminat Tutarı (TL) 

Şartname Ücreti (TL)

İhale Tarih ve Saati

44 PD 658

2012

ISUZU NPR8 (6+1 m3)

  48.000,00 TL

1.440,00 TL

200,00 TL

29.04.2021

10:00

44 LV 534

2009

BMC FATİH (13+1,5 m3)

   22.500,00 TL

675,00 TL

200,00 TL

29.04.2021

10:10

3

44 EL 580

2007

NİSSAN NAVARA 4X2 PİC-UP

   49.000,00 TL

1.470,00 TL

200,00 TL

29.04.2021

10:20

4

44 EV 706

1994

OTOYOL-OTOBÜS (27+1)

    6.000,00 TL

180,00 TL

200,00 TL

29.04.2021

10:30

5

10 YB 013

1995

MASSEY FERGUSON -BEKO LOADER KEPÇE

   24.000,00 TL

720,00 TL

200,00 TL

29.04.2021

10:40

6

44 EA 307

1991

STEYR -TRAKTÖR

   16.000,00 TL

480,00 TL

200,00 TL

29.04.2021

10:50

7

44 DE 713

1983

STEYR-TRAKTÖR

   12.500,00 TL

 375,00 TL

200,00 TL

29.04.2021

11:00

8

10 YB 003

1990

ÇUKUROVA-BEKO LOADER KEPÇE

    16.125,00 TL

483,75 TL

200,00 TL

29.04.2021

11:10

9

10 YB 005

2008

NEW HOLLAND -BEKO LOADER KEPÇE

  119.750,00 TL

3.592,50 TL

200,00 TL

29.04.2021

11:20

 2-İHALENİN NEREDE ,HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

 9 adet araç satışı ihalesi 29.04.2021 Perşembe günü saat 10:00‘da Yeşilyurt Belediyesi Encümen Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. (Her araç için ayrı ayrı teklif verilecektir.)

 3-İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT,KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

a)İhale muhammen bedel satış bedeli ve Geçici Teminat miktarı yukarıdaki tabloda hesaplanmıştır. İhaleye girebilmek için satılacak her bir kalem aracın Muhammen bedeli üzerinden 2886 sayılı gereğince en az % 3 oranında geçici teminat ayrı ayrı makbuzlar (her bir araç için geçici teminat bedeli ayrı makbuzlarda gösterilecektir) şeklinde alınacaktır.

b) Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler tedavülde olan Türk parası ve bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

c) Nakit teminat bedeli Ziraat Bankası Malatya Girişimci Şubesi nezdindeki Yeşilyurt Belediyesi adına TR79 0001 0021 8425 2267 2150 22 IBAN no’lu hesaba veya belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve aracın teslim alınmasından sonra kişiye geri verilir.

 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

      İhaleye katılacaklar aşağıda belirtilen belgeleri bir bütün halinde hazırlayarak ihale birimine getirmeleri gerekmektedir.

 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna dair belge, tüzel kişi olması halinde ise, T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğin sicile kayıt belgesi,
 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (c) ve (d) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
 6. Şartnamenin ıslak imzalı sureti.
 7. İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların yukarıda istenen evrakların eksiksiz tamamlayıp ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
 8. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 9. İhaleye katılmak isteyenler, ihale konusu araçları belediyemize ait garajda gördüklerini ve göründüğü haliyle kabul ettiklerine dair beyanı imzalı ve kaşeli olarak ihale dosyasında sunacaktır.
 10. İhale şartnamesi aldığına dair makbuz.
 11. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için hazırlayacakları ihale dosyalarını isteklinin ;adı,soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi araca ait olduğu yazılarak 29.04.2021 Perşembe günü saat 09:59’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonuna verilmek üzere Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.(Verilen teklifler herhangi  bir sebeple geri alınamaz.)
 12. Her araç için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

 5-VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

Araç birim fiyatlarına K.D.V hariç olup, K.D.V oranı (%1) sözleşme bedeli ile ilgili mevzuata göre hesaplanıp yatırılacaktır. Araçların satışı ile ilgili yapılacak olan her türlü masraf ve vergiler (Noter, Alım-Satım vergisi, MTV, Muayene, Katma Değer Vergisi, Karar ve Araç Pulu vb.) alıcıya aittir.

6- ÖDEME ŞEKLİ

Yüklenici sözleşmeye davet gönderildiği tarihi izleyen 15(onbeş) gün içerisinde ihale bedelini ve  diğer giderleri peşin ödediği tarihten itibaren satın aldığı aracı 10 (on) gün içerisinde teslim alacaktır. Aksi takdirde 2886 sayılı D.İ.K'nun 59. maddesi uygulanır.

7- DİĞER ŞARTLAR

    a-Belediye, araç  satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece Encümen kararı, tahsilat makbuzu ve tesellüm senedi verecektir.  

b-İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

c-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

d-İstekliler mesai saatleri içinde araçları Belediye hizmet binasının yanındaki garajda görebilir, her türlü bilgi ve şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğü servisinden görebilir. Şartnameyi 200,00TL (İki Yüz TL) karşılığında  ihale biriminden temin edebileceklerdir.

Yayınlanma Tarihi: 1 Nisan 2021, Perşembe