07.08 2018

Mollakasım Mahallesi 12 Adet Taşınmaz Satış İlanı

Mollakasım Mahallesi 12 Adet Taşınmaz Satış İlanı

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NE AİT 12 ADET TAŞINMAZIN SATIŞI İLE İLGİLİ İHALE İLANI

 

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 279 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 11.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

 

 

 1. Şartname ve ekleri  İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

 

 1. İhale 16/08/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.    

 

 1. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma)ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

 1. İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Satışı Yapılacak Yer

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Tutarı

Taşınmazın Yüzölçümü

1

Mollakasım Mah.388Ada 12 Parsel ( Arsa)

132.657,00 TL

3.979,71 TL

758,04 m2

2

Mollakasım Mah.388 Ada 2 Parsel ( Arsa)

183.482,25 TL

5.504,47 TL

1.048,47 m2

3

Mollakasım Mah.388 Ada 3 Parsel ( Arsa)

206.570,00 TL

6.197,10 TL

1.180,04 m2

4

Mollakasım Mah.388Ada 4 Parsel ( Arsa)

220.346,00 TL

6.610,38 TL

1.259,12 m2

5

Mollakasım Mah.388 Ada 5 Parsel ( Arsa)

220.104,50 TL

6.603,14 TL

1.257,74 m2

6

Mollakasım Mah.388 Ada 7 Parsel ( Arsa)

244.802,25 TL

7.344,07 TL

1.398,87 m2

7

Mollakasım Mah.388 Ada 9 Parsel ( Arsa)

164.729,25 TL

4.941,88 TL

941,31 m2

8

Mollakasım Mah. 389Ada 5 Parsel ( Arsa)

338.100,00 TL

10.143,00 TL

1.690,50 m2

9

Mollakasım Mah. 389Ada 6 Parsel ( Arsa)

283.584,00 TL

8.507,52 TL

1.417,92 m2

10

Mollakasım Mah.390 Ada 10 Parsel ( Arsa)

176.316,00 TL

5.289,48 TL

1.007,52 m2

11

Mollakasım Mah.390 Ada 9 Parsel ( Arsa)

238.400,00 TL

7.152,00 TL

1.192 M2

12

Mollakasım Mah.319 Ada 87 Parsel ( Arsa)

65.756,25 TL

1.972,69 TL

876,75 M2

 

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;       

 

 1. İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;
 2. Taşınmaz mal satış şartnamesi,
 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
 4. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )
 6. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi  (gerçek kişiler için )
 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,
 8. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi
 9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 10. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,
 11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 

6)    Teminat makbuzları ve belgeler 16/08/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.