24.06 2014

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ

 

 

 

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

ZABITA MEMURLARININ GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32.MADDESİNİN EMRE AYKIRI DAVRANIŞ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ VE SONUÇLARI

TALİMATNAMESİ

 

 

 

 

 

1-BÖLÜM

 

AMAÇ :

Bu talimatname Yeşilyurt Belediye hudutları dahilinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyeye yüklediği görevleri yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasına Kanunlar çerçevesinde tanınan görev ve yetkileri, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması, belde sakinlerinin sağlık, esenlik ve huzurunun temini amacıyla,hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesine göre idari yaptırımların uygulanması amacıyla hazırlanmıştır.  

GEREKÇE :

Bu Talimatname 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ,15.  ve 51 maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla  15/b  maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 

 

KAPSAM :

Bu Talimatname, Yeşilyurt Belediyesi ve mücavir alan hudutları içinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzı sıhha Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2872 (3301) sayılı Çevre Kanunu, 80 sayılı Hal Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3257 sayılı Sinema ve Müzik Eserleri Kanunu, 7201-3220 sayılı Tebligat Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 10.08.2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili yönetmeliğin , 552 sayılı Toptancı Halleri Hakkında Kanun, 1608 Sayılı Kanun, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu,5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu ,5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve diğer kanunlar gereğince uyulması, yapılması gereken kural ve yasaklar ile belirlenmiş tedbirleri kapsar.

2- BÖLÜM

 

UMUMUN UYULMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR

 

 

MADDE-1-

a).Milli ve özel günlerde bayrak nizamnamesine uygun olarak tüm işyerleri, kurum ve kuruluşlar bayrak asmak zorundadır

b)Türk Bayrağına söz veya yazı ile herhangi bir şekilde saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz,atılamaz,yakılamaz gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun masalara,kürsülere örtü olarak serilemez. 

 

MADDE-2-

a)-Zabıta Memurlarının görevlerini ifa ederken görevlerini engelleyecek biçimde karışılamaz: Karşı koyarak  zorluk çıkarılamaz: Küfür ve hakaret edilemez; Kamu oyu oluşturularak görevi zorlaştırılamaz: Müdahalede bulunulamaz. Kamu görevlilerine ve  Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

b)-Zabıta memurları tarafından tebliğ edilen her türlü evrak alınması zorunludur. Evrakı muhatabına vermemek, tebliğ edilen evraka zarar vermek, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunulamaz.

c)-Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında işyeri sahibi, sorumlusu veya çalışanı işyeri açma ve çalışma ruhsatı,vergi levhası,Pazar ruhsatı vb. belgeleri görevli memura göstermeleri zorunludur. 

 

 

MADDE-3-

Bilumum işyerleri Belediyece tespit edilen açma ve kapama saatleri dışında işyerlerini açık bulunduramazlar.

 

MADDE-4-

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre apartman, pasaj, iş hanı gibi binalar ve bağımsız bölüm maliki veya kiracılarının Yönetim Kurulunu teşkil etmeleri mecburidir.

 

 

MADDE-5-

Mülkiyeti Belediyemize ait olan alanların izinsiz olarak işgal edilemez.

MADDE-6-

a)-Bilumum işyerleri işyerinin; tavan ve yan daire sınırını aşmamak kaydıyla unvanını belirtir bir tabelayı işyeri dışına asmak zorundadır.

b)-Reklam panoları işyerlerinin sadece ön cephesinden görünür şekilde asılacaktır. Tehlike arz edecek şekilde kaldırım üzerine dikey olarak asılamaz.

c)- Yol ve kaldırımlardan gelip geçenlerin başlarına değecek şekilde tente, siper yapılamaz(Tente ve siperlerin asgari yüksekliği 3 mt. olacaktır.)

MADDE-7-

İşyerlerinin önüne her ne suretle olursa olsun sandalye, tabure vb. malzeme bırakarak üzerine oturulamaz.

MADDE-8-

a)-Dükkanının önüne veya cephesine bez, afiş, pankart vb. eşya asarak ; eşya atarak ; çirkin manzara teşkil edecek şekilde görüntü kirliliğine sebebiyet verilemez.

b)-Belediyenin ilgili birimlerinde izin ve ilan harcını yatırmadan meydan, cadde, sokak vb. yerlerde el ilanı dağıtılamaz

MADDE-9-

a)-Şehrin ana yolları, cadde, sokak, meydanları ve yaya kaldırımları her ne suretle olursa olsun kısa bir süreliğine dahi olsa işgal edilemez

b)-Yaya yola her ne suretle olursa olsun motorlu-motorsuz araç park edilemez ve bu araçlar ile eşya boşaltma maksadıyla; yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde makul sürede geçici olması dışında; işgal edilemez.

c)-Belediyeden izin almadan ürün satışı veya tanıtımını yapmak amacıyla meydan, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına stant açılamaz ve bırakılamaz 

MADDE-10-

Abideleri, tarihi eserleri ve kültür değerleri kirletilemez , tahrip edilemez ve zarar verilemez

MADDE-11  Belediye tasarrufundaki taşınmazlardan ; izinsiz olarak toprak çekilemez;Hafriyat neticesi oluşan veya inşaat yapmak amacı ile  temellerde meydana gelen çukurlardan dolayı gerekli tedbirleri almadan vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye atılamaz.

MADDE-12-

Belediyenin her türlü malını ; çalarak  zarar verilemez .Hiç kimse hırsızlık sonucu çalınmış olan belediye malını elinde bulunduramaz.

MADDE-13-

Halka açık alanlara ve resmi yapılara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık genel tuvaletlere yazı yazılamaz ve  kirletilemez.

 

MADDE-14-

İşyerleri,mesken sahipleri veya kiracılarınca  imar harici gelişi güzel binanın herhangi bir duvarından soba borusu çıkarıp çevre rahatsız edilemez.

MADDE-15-

Belediyece belirlenmiş adresleri, kapı numaraları, sokak ve cadde yönlerini gösteren levhaları; işyeri ve meskenlerin dış duvarlarının uygun görülen yerlerine montajları esnasında ,işyeri ve mesken sahipleri tarafından engellenemez ;konulmuş sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa olsun kırmak,tahrip etmek, bozmak,kirletmek,yerlerini değiştirmek,üstlerini başka cisim ile kapatmak, boyamak,sökmek  suretiyle zarar verilemez ve bu konuda belediye çalışanlarına zorluk çıkarılamaz .

 

MADDE-16-

İşyeri sahiplerince ;  yaya yolunun bir kısmını veya tamamını sac ,daraba ve demir parmaklık yaparak işyerine katamaz.

MADDE-17-

a)-Belediye mücavir alanı içerisinde ki yapı sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan yapıların, kapı, pencere, cam ve çerçevesi sökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait, yıkılmaya yüz tutmuş, can güvenliği açısından tehlike arz eden çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan, virane olmuş, her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından onarılması zorunlu olup, onarılması mümkün olmayan yapıların ise yıktırılması mecburidir.Belediye tarafından yıkımı ve kaldırılması gerçekleştirilen yerlerin masraflarının % 20 fazlası ile sahibinden tahsil edilir.

b)-Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan boş arsalara, çöp, hafriyat vb. atıkların dökülmesini önlemek ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermemek için arsa sahipleri tarafından etrafının tel örgü veya tahta perde ile çevrilmesi zorunludur.

MADDE-18-

Belediye mücavir alanı içerisinde ki arsalarda, bahçelerde,inşaat alanlarında bulunan kireç kuyusu ,sulama kuyusu, fosseptik  kuyusu, mehzen vb. kuyuların vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüreceğinden bu gibi kuyuların üstünün kapatılması ve etraflarının duvar ile çevrilmesi mecburidir. 

MADDE-19-

Belediye mücavir alan içerisindeki her türlü nehir, dere, akarsu ve barajlara kanalizasyon,kimyasal maddeler akıtılamaz, çöp ve moloz dökülemez.

 

MADDE-20-

Yetkili kurumlardan müsaade almadan mahalle, cadde ve sokaklar da davul zurna vb. çalgılar çalınamaz (düğünler için 22:00-08:00 arası);düğün ve özel günlerde patlayıcı madde atarak çevre rahatsız edilemez.

 

MADDE-21-

a)-Ev ve işyerleri tadilatlarından çıkan hafriyatları ve bahçe temizliğinden çıkan dal, ot vb. organik atıkları

cadde, sokak ve boş alanlara bırakılamaz.

b)-İşyerlerinde, meskenlerde, meydanlarda ,caddelerde, sokaklarda ve boş alanlarda lastik, poşet, kağıt, yanık yağı, ayakkabı köselesi, sentetik elbise kırıntıları, Aanız vb. maddeler yakarak çevre rahatsız edilemez.

 

MADDE-22-

Mermercilerin mermer işlemede kullandıkları suların içinde bulunan atıkların çökmesi için yeteri kadar çökertme havuzlarında dinlendirildikten sonra atık suyun yağmur deranaj kanallarına akıtmaları bu havuzlarda çıkan diğer tortuların çevreyi kirletmeyecek şekilde biriktirip Belediyenin çöp toplama alanına götürmeleri, işyerlerinin çevresinde ki yerlere zarar vermeyecek şekilde işyerinde gerekli tedbirleri almaları ve işyerinin çevresini temiz tutmaları mecburidir.

 

MADDE-23-

Oto yıkama ve yağlama yapan işyerleri sularını Belediyeden gerekli deşarj izni aldıktan sonra yağmur deranaj kanalına bağlamaları ve bu sular içindeki atıkların yağmur deranaj kanalının tıkanmaması için çökertme havuzları yaparak atıkların burada birikmesini sağlamaları,bu havuzlarda biriken çamur ve diğer atıkların sık sık temizlenerek Belediyenin çöp toplama alanına götürmeleri,işyerlerinin çevresinde ki yerlere zarar vermeyecek şekilde işyerinde gerekli tedbirleri almaları ve işyerinin çevresini temiz tutmaları mecburidir. 

MADDE-24-

Tıbbi atık üreten hastane,sağlık ocakları,poliklinikler vb. yerler tıbbi atıklarını diğer atıklardan ayrı toplayarak ve bu atıklar için özel olarak yapılmış üzerinde tıbbi atık yazılı torbaları içerisine koyarak, ağızlarını sızdırmayacak şekilde bağlamaları ve tıbbi atık aracı ile alınana kadar tıbbi atık konteynerinde muhafaza etmeleri mecburidir.

MADDE-25-

Umuma ait aydınlatma lambalarına,elektrik tellerine,PTT kulübelerine vb. kamu kurumlarına ait tüm mallara zarar verilemez.

MADDE-26-

Bilumum araç sahibi ve sürücüleri aracını park etmeleri için kamuya ait yeşil alanları kullanmaları,yeşil alanları tahrip etmeleri,yaya kaldırımlarını kırmaları,yaya kaldırımlarına araçlarını çıkarmaları için dolgu yapamazlar

MADDE-27-

İşyerlerinde çıkabilecek yangını önlemek ve çıkan yangını söndürmek için yeterli sayı ve nitelikte yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunlu olup,bozuk,dolum tarihi geçmiş yangın söndürme cihazı bulundurulamaz.

MADDE-28-

İşyeri ve meskenlerde işin niteliğine göre bacalarda lüzumlu olan “baca filtre sistemini” takmamak, etrafa kurum ve is çıkaracak şekilde çevreyi rahatsız etmek, baca kurumlarını sık sık temizletmeyip yangına sebebiyet verilemez.

MADDE-29-

a)-TSE standart damgası bulunmayan korsan tüp satışı yapılamaz.

b)-Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde meskun mahal içerisinde cadde, sokaküLPG t

c)-Müşterilere satmış oldukları tüp gazları evlerine kadar götürüp montajını yapmamak ,kontrol edilmeden tüp gaz satışı yapmak ve belirlenen tüp gaz fiyatı üzerinden satış yapılamaz

d)-Bakkal, ev ve marketlerde LPG tüplerinin satışı yapılamaz

e)-Seyyar olarak açıkta (teneke, tanker vb.) akaryakıt ve LPG dolumu yapılamaz

f)-LPG tüp gaz irtibat bürolarında boş dahi olsa tüp bulundurmak ve satış yerlerinde kanunen belirlenen  miktardan fazla tüp bulundurulamaz

 

MADDE-30-

Belediyece tespit edilen mezat salonu harici tellallık yapılamaz

MADDE-31-

Oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan patlayıcı maddelerin(içinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesini, adi fırfır maytapları,çiçek yağmuru saçan maytaplar,İspanyol maytapları,şenlik mumları gibi klorat ve fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemelerini,şerit halindeki kağıt kapsüller,oyuncak tabanca mantarları ve mukavva kapsüller) satışını sadece proteknik madde üreticileri 1.grup perakende av bayileri ve 2. veya 3. Grup proteknik madde satışı izni bulunanlar yapacaktır.Bunlar dışında bakkal,market,pastane,kırtasiye,oyuncakçı vb. işyerlerinde satışı yapılamaz.

MADDE-32-

Meydan,cadde,sokak,park vb. yerlerde oyuncak havalı tüfekler ile atış yaptırılamaz.  

MADDE-33-

394 hafta tatili kanunu gereği Pazar tatil ruhsatı almadan Pazar günü işyerini açarak faaliyet gösterilemez.

MADDE-34-

Ruhsat hilafına veya kapsamı dışında ikinci bir iş yapılamaz.Ruhsat ve faaliyet konusu ile ilgisi olmayan işyeri tabelası kullanılamaz.

 

MADDE-35-

Zabıta Hizmetleri işyeri Denetim ve Kontrol Defterini Belediyeden alınması ve işyerinde muhafaza edilmesi zorunludur.

 

MADDE-36-

Bilumum işyerleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, Pazar ruhsatı,vergi levhası, oda kayıt sicil levhası varsa gıda sicili ve üretim izin belgelerini işyerlerinin görünebilir bir yerine usulüne uygun olarak asmaları zorunludur.

 

MADDE-37-

Gıda sicili ve üretim izin belgesi bulundurulması gerekli olan işyerlerinin bu belgeleri vermeye yetkili idarelerden almaları zorunludur.

 

MADDE-38-

Tarım Bakanlığı tarafından üretim izni almış ve üzerinde nevi, cinsi, üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtildiği etiketi olan kültür mantarı dışında, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atacak başka tür mantar satışı yapılamaz. Aksine hareket edenlerden (Para cezasının yanı sıra bu şekilde satışa sunulmuş olan mantarların zoralımı yapılarak imha edilir)  

MADDE-39-

a)-Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser icra ve yapımların tespit edildiği kitap,kaset, cd,vcd, dvd gibi taşıyıcı materyallerin Pazar,panayır,meydan,cadde,sokak ve yaya kaldırımlarında satışa sunulamaz.Satışa teşebbüs edilen materyaller toplatılarak yetkili makamlara teslim edilir.  

b)-Umumi yol,yaya kaldırımı ve meydanlarda izinsiz olarak gazete,dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışa sunulamaz.

MADDE-40-

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapsamı içerisinde bulunan, içkili işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işyerlerinin haricindeki,işyerlerinde açıkta içki içilemez ve içirtilemez,tek tek kadehte i&#